2.12.2018r. I Niedziela Adwentu

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. Dziś roz­po­czy­namy Adwent. Roraty odpra­wiamy w środę i sobotę o godz. 17,oo.
  2. W ponie­dzia­łek wsp. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego,  w czwar­tek  wsp. św. Miko­łaja, odpust w naszej para­fii. Msza św. odpu­stowa o godz. 17,oo, w pią­tek wsp. św. Ambro­żego, w sobotę Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­nego Poczę­cia NMP. Msze św. o godz. 7,oo, 10,30 i 17,oo.
  3. W tm tygo­dniu przy­pada I Czwar­tek i I Pią­tek mie­siąca. Spo­wiedź codzien­nie kwa­drans przed Mszą św. i w pią­tek od godz. 16,15.
  4. Za tydzień na Mszy św. o godz. 10,30 odbę­dzie się poświę­ce­nie meda­li­ków MB dla dzieci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Komu­nii św.
  5. Nie­dziela”, świece Cari­tas, po 6 zł.
  6. Ofiary: bezim. 200 zł., bezim. z ul. Zamoj­skiej 200., bezim. 2 x 100 zł., Oko­niew­ski Z. 100 zł., z ul. Par­ty­zan­tów i bocz­nych 1525 zł. zebrała p. Siek Aneta, z ul. Zamoj­skiej 1045 zebrała p. Kły­sik Kry­styna. Za wszyst­kie ofiary oraz ich zebra­nie skła­damy ser­deczne “Bóg zapłać”.
  7. W ostat­nim cza­sie zmarł ś.p. Kapu­sniak Sta­ni­sław. Wieczny odpo­czy­nek racz mu dać, Panie.
ks. Andrzej Pikula2.12.2018r. I Niedziela Adwentu