2.09.2018r. XXII Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. Jutro wsp. św. Grze­go­rza Wiel­kiego. Jest to jed­no­cze­śnie roz­po­czę­cie nowego Roku Szkol­nego. Msza św. o godz. 8,oo. Ser­decz­nie zachę­camy do udziału we Mszy św. dzieci, mło­dzież, rodzi­ców, nauczy­cieli i wycho­waw­ców, bacie i dziadków.
  2. W tym tygo­dniu przy­pada I Czwar­tek, I Pią­tek mie­siąca. Spo­wiedź codzien­nie kwa­drans przed Mszą św. i w pią­tek od godz. 16,oo. Zachę­camy szcze­gól­nie dzieci i mło­dzież do sko­rzy­sta­nia z sakra­mentu pokuty na roz­po­czę­cie roku szkolnego.
  3. W sobotę Święto Naro­dze­nia NMP. Msze św. o godz. 7,oo, 10,30 i 17,oo. Poświę­ce­nie ziarna siewnego.
  4. Przy­go­to­wu­jemy opra­co­wa­nie o  śp. drze Klu­kow­skim w aspek­cie reli­gij­nym. Pro­simy o infor­ma­cje na ten temat. Może ktoś był na pogrze­bie dra Klu­kow­skiego, który odbył się 24 listo­pada 1959 pod­czas któ­rego ks. Sze­pie­tow­ski prze­czy­tał oświad­cze­nie dra o nawró­ce­niu. Wcze­śniej Zmarły przy­jął Sakra­ment Pokuty, Komu­nię świętą i sakra­ment Cho­rych. Te infor­ma­cje mamy w naszych księ­gach para­fial­nych. Za wszyst­kie infor­ma­cje będziemy bar­dzo wdzięczni.
  5. Ofiary: bezim. ze Szpe­rówki 100 zł., Kot Arka­diusz 100 zł., Halina i Józef Den­kie­wi­czo­wie 100 zł., bezim 100 zł. Za ofiary skła­damy ser­deczne “Bóg za płać”. Trwają prace przy kościele. Potrzeba nam od zaraz ok. 100 tys. zł. Pro­simy o ofiary.
  6. Nie­dziela”.
ks. Andrzej Pikula2.09.2018r. XXII Niedziela zwykła