P1370551-Edit

02.04.2018r. Poniedziałek Wielkanocny

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. Roz­po­czy­namy tzw. “Biały tydzień” — czyli oktawę Wiel­ka­nocy, która jet prze­dłu­że­niem świę­to­wa­nia pamiątki Zmar­twych­wsta­nia Pana Jezusa na cały tydzień. W pią­tek nie obo­wią­zuje post.
  2. Dziś taca na KUL.
  3. W tym tygo­dniu przy­pada I Czwar­tek, Pią­tek i Sobota mie­siąca. Spo­wiedź codzo­en­nie kwa­drans przed Mszą świętą i w pią­tek od godz. 16.30. Wie­czer­nik Maryny w sobotę o godz. 17.oo.
  4. Ostat­nie spo­tka­nie for­ma­cyjne dla rodzi­ców dzieci komu­nij­nych w ponie­dzia­łek 9 kwiet­nia — pro­simy o zabra­nie Pisma Świętego.
  5. Za tydzień, w nie­dzielę Święto Miło­sier­dzia Bożego. Msza św. o godzi­nie 12,oo na cmen­ta­rzu. Nie ma Mszy św. w tym cza­sie w kościele. Puszka na ‘Fun­dusz Caritas”.
  6. Nie­dziela” , “Miłuj­cie się”.
  7. Ofiary: bezim. z Nad­rzecz­nej 100 zł.
ks. Andrzej Pikula02.04.2018r. Poniedziałek Wielkanocny