P1370551-Edit

Niedziela 19.11.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XXXIII Nie­dziela w ciągu roku

  1. W ponie­dzia­łek wsp. św. Rafała Kali­now­skiego, we wto­rek wsp. Ofia­ro­wa­nia NMP, w środę św. Cecy­lii, w pią­tek św. mm Andrzeja Dung Lac i Towarzyszy.
  2. W przy­szłą nie­dzielę Uro­czy­stość Chry­stusa Króla jest to ostat­nia nie­dziela Roku Kościelnego.
  3. Spo­tka­nie for­ma­cyjne dla rodzi­ców dzieci komu­nij­nych — grupa B — jutro, tj. w ponie­dzia­łek o godz. 17.30 w salce przy ul. Zamoj­skiej 20. Pro­simy zabrać ze sobą Pismo Święte.
  4. Zbiórka mini­stran­tów młod­szych w pią­tek — począ­tek Msza św. godz. 17.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Nie­dziela”. Jest obszerny i bar­dzo sym­pa­tyczny arty­kuł o szcze­brze­szyń­skiej Cari­tas. Zachę­camy do naby­cia gazety i prze­czy­ta­nia artykułu.
  2. W ostat­nim cza­sie zmarł śp. Maty­ja­szek Sta­ni­sław. Wieczny odpo­czy­nek racz mu dać, Panie.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 19.11.2017 r.