19.08.2018r. XX Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. Jutro wsp.św. Ber­narda z Cla­irvaux, we wto­rek św. Piusa X, w środę NMP Kró­lo­wej w pią­tek św. Bar­tło­mieja Apo­stoła, w przy­szłą nie­dzielę Uro­czy­stość NMP Częstochowskiej.
  2. Witamy bar­dzo ser­decz­nie Kapła­nów, któ­rzy przy­byli jako wika­riu­sze. Witamy ks. Kop­czyń­skiego Grze­go­rza i ks. Zalew­skiego Kon­rada. Życzymy Księ­żom Bożego bło­go­sła­wień­stwa w pracy w naszej parafii.
  3. Od 21 do 24 sierp­nia odbę­dzie się Exo­dus Mło­dych w Zwierzyńcu.
  4. Nie­dziela”.
  5. Ofiary: bezim. 4 x 100 zł., Jan i Nata­lia Hada­mo­wie 100 zł. Za ofiary skła­damy ser­deczne “Bóg zapłać”. Pro­wa­dzimy prace izo­la­cyjne przy kościele naj­bar­dziej zawil­go­co­nej czę­ści. Zawil­go­ce­nie sięga 17 %. Pro­simy o ofiary.
ks. Andrzej Pikula19.08.2018r. XX Niedziela zwykła