19.05.2019r. V Niedziela Wielkanocy

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. W przy­szłą nie­dzielę przy­pada Dzień Matki. Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 pro­gram oko­licz­no­ściowy. Zapra­szamy wszyst­kie Mamy na godz. 10,30.
  2. W przy­szła nie­dzielę rów­nież wybory do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Zachę­camy do wzię­cia udziału i gło­so­wa­nia na kan­dy­da­tów wyzna­ją­cych war­to­ści ewangeliczne.
  3. Za tydzień taca na budow­nic­two sakralne.
  4. Ofiary: Rodzice dzieci od I Komu­nii św. 1000 zł., bezim. 200 zł. Ser­deczne “Bóg zapłać”.
  5. Nie­dziela”.
ks. Andrzej Pikula19.05.2019r. V Niedziela Wielkanocy