P1370551-Edit

Niedziela 18.03.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

V Nie­dziela Wiel­kiego Postu

 1. Jutro uro­czy­stość św. Józefa. Msze św. o godz. 7.oo, 10.30 i 17.oo
 2. W czwar­tek roz­po­czy­namy reko­lek­cje wielkopostne.

Pro­gram reko­lek­cji wielkopostnych:

Czwar­tek godz. 17.oo — rozpoczęcie

Pią­tek : Msze św. o godz. 7.oo, 9.oo dla dzieci, 10.30, 12.oo i 17.oo Droga krzy­żowa dla dzieci bez­po­śred­nio po Mszy św. o godz. 9.00, dla doro­słych o godz. 16.30.

Sobota: Msze św. o godz. 7.oo, 9.oo, 10.30 dla dzieci, 12.oo i 17.oo

Nie­dziela — zakoń­cze­nie reko­lek­cji Msze św. jak w każdą niedzielę.

Spo­wiedź pół godziny przed każdą Mszą św.

 1. W przy­szłą nie­dzielę Nie­dziela Pal­mowa. Poświę­ce­nie palm na wszyst­kich Mszach św. Pro­ce­sja z pal­mami o godz 10.30 wokół Placu Kościuszki.
 2. Zbiórka wszyst­kich mini­stran­tów z próbą asy­sty świą­tecz­nej w środę i pią­tek po Mszy św. o godz. 17.00.
 3. W zakry­stii można zgła­szać cho­rych, któ­rych odwie­dzimy z Komu­nią św. przed­świą­teczną. Wizyta u cho­rych w środę Wiel­kiego Tygo­dnia od godz. 13.30.
 4. W dniach od 13 do 15 kwiet­nia w Toma­szo­wie Lub. odbę­dzie się Kurs Nowe Życie. Koszt 110 zł. Szcze­góły na stro­nach internetowych.
 5. Nie­dziela”, baranki wielkanocne.
 6. Dziś puszka na Kato­lic­kie Radio Zamość.
 7. W ostat­nim cza­sie zmarli: Wacho­wicz Hen­ryka i Braszko Józef. Wieczny odpo­czy­nek racz im dać, panie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jutro uro­czy­stość św. Józefa. Msze św. o godz. 7,oo, 10,30 i 17,oo.
 2. w czwar­tek o godz. 17,oo roz­po­czy­namy reko­lek­cje wielkopostne.
 3. Pro­gram reko­lek­cji:  czwar­tek 17,oo — roz­po­czę­cie, pią­tek Msze św. o godz. 7,oo,9,oo, dla dzieci, 10,30, 12oo, 17oo, w sobotę, Msze św. o godz. 7,oo,9,oo, 10,30 dla dzieci, 12,oo i 17,oo. Spo­wiedż pół godziny przed każdą Mszą św. w Nie­dzielę zakoń­cze­nie reko­lek­cji. Zachę­camy do licz­nego udziału w rekolekcjach.
 4. Dziś puszka na Kato­lic­kie Radio Zamość.
 5. Nie­dziela”, baranki wielkanocne.
 6. W ostat­nim cza­sie zmarli: Wacho­wicz Hen­ryka i Braszko Józef. Wieczny odpo­czy­nek racz im dać, Panie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ks. Andrzej PikulaNiedziela 18.03.2018 r.