P1370551-Edit

Niedziela 17.06.2018r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XI Nie­dziela zwykła

  1. W czwar­tek przy­pada wsp. św. Aloj­zego Gonzagi.
  2. We wto­rek nasi mini­stranci oraz mło­dzież z terenu para­fii wyjeż­dżają na Die­ce­zjalną Piel­grzymkę Mini­stran­tów do Zamo­ścia oraz Olim­piadę Spor­tową. Wyjazd o godz. 8.30 z par­kingu przy szkole pod­sta­wo­wej nr 1.
  3. W pią­tek zakoń­cze­nie roku szkol­nego. Msza święta o godz. 8.00.
  4. W pię­tek na Mszy św. o godz. 17.00 zakoń­cze­nie roku for­ma­cyj­nego dla ministrantów.
  5. W sobotę obcho­dzimy Dzień Ojca.
  6. W przy­szłą nie­dzielę przy­pada Uro­czy­stość Naro­dze­nia św. Jana Chrzci­ciela. Jest to dzień imie­nin Biskupa Jana  Śru­twy. Pamię­tajmy w modli­twie o dostoj­nym Solenizancie.
  7. Ofiary: bezim 100 zł., bezim. 50 zł. Ser­deczne “Bóg zapłać” za ofiary.
  8. Nie­dziela”, “Miłuj­cie się”.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 17.06.2018r.