17.03.2019r. III Niedziela Wielkiego Postu

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. We wto­rek Uro­czy­stość św. Józefa. Msze św. o godz. 7,oo i 17,oo.
  2. W przy­szłą nie­dzielę odbę­dzie się uro­czy­sta przy­sięga woj­skowa żoł­nie­rzy 2. Lubel­skiej Bry­gady Obrony Tery­to­rial­nej.  O godz. 10,30 zosta­nie odpra­wiona uro­czy­sta Msza św. w kościele i przy­sięga o godz. 12,oo na Placu Kościuszki. Ser­decz­nie zapraszamy!
  3. W Wiel­kim Poście odpra­wiamy nabo­żeń­stwa pasyjne: Drogę Krzy­żową w pią­tek o godz. 15,30 z udzia­łem dzieci i 16,30 dla doro­słych i Gorz­kie Żale w nie­dzielę o godz. 16,30.
  4. Dziś zbiórka do puszki na misje.
  5. Nie­dziela”.
  6. Są do naby­cia pas­cha­liki i baranki wiel­ka­nocne  z Cari­tas po 6 zł.
  7. Ofiary: 2 x 100 zł. Ser­deczne “Bóg zapłać”.
  8. Na cmen­ta­rzu został roz­sta­wione pojem­niki na śmieci. Pro­simy sor­to­wać śmieci. Pla­stiki i szkło wrzu­cać do odpo­wied­nich pojem­ni­ków. Śmieci powstałe z żywych kwia­tów pro­simy skła­dać w bok­sach, nie wrzu­cać do pojem­ni­ków. Śmieci podro­żały o 40%. Tona śmieci kosz­tuje 500 zł. Nie robić dzi­kich wysy­pisk. Nie wyrzu­cać śmieci na sąsied­nie groby. Na pogrzeb nie kupo­wać wień­ców i kwia­tów tylko zama­wiać Msze św. za zmarłego.
ks. Andrzej Pikula17.03.2019r. III Niedziela Wielkiego Postu