17.02.2019r. VI Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. W pią­tek święto Kate­dry Świę­tego Pio­tra, w sobotę świę­tego Polikarpa.
  2. Dziś o godz. 12,oo zosta­nie odpra­wiona uro­czy­sta Msza św. w inten­cji  majora Kun­ce­wi­cza i żoł­nie­rzy wyklę­tych z cere­mo­nia­łem woj­sko­wym. Ser­decz­nie zapraszamy.
  3. Pan Tym­czak Sta­ni­sław będzie obsłu­gi­wał cmen­tarz para­fialny w dal­szym ciągu jak dotych­czas  na moją prośbę.
  4. Nie­dziela”, “Miłuj­cie się”.
  5. Ofiary: Zakrzew­ska Hen­ryka 100 zł., bezim. 100 zł., bezim. 500 zł. Za ofiary skła­damy ser­deczne “Bóg zapłać”.
  6. W przy­szłą nie­dzielę taca na ogrze­wa­nie kościoła. Mamy do zapła­ce­nia 9064 zł. Połowę mamy.
  7. W ostat­nim cza­sie zmarła śp. Kuźma Hen­ryka. Wieczny odpo­czy­nek racz, jej dać, Panie.
ks. Andrzej Pikula17.02.2019r. VI Niedziela zwykła