16.12.2018r. III Niedziela Adwentu “Gaudete”

ks. Andrzej Pikula Aktualności

1. W tym tygo­dniu w pią­tek roz­po­czy­namy reko­lek­cje adwentowe.

Pro­gram: pią­tek godz 17,oo rozpoczęcie

sobota godz.8,oo Msza św. i nauka

godz. 10,oo Msza św. i nauka dla dzieci

godz. 12,oo Msza św. z nauką

godz. 17,oo Msza św. z nauką

nie­dziela: Msze św. o godz. 7,9,10,30,12 i 17,oo z naukami rekolekcyjnymi.

Spo­wiedź w cza­sie reko­lek­cji pół godziny przed każdą Mszą św. Taca w nie­dzielę zgod­nie ze zwy­cza­jem dla Rekolekcjonisty.

2. Roraty odpra­wiamy w środę i sobotę . Zachę­camy do udziału w roratach.

3. Wyjazd do cho­rych w środę od godz. 14,oo. Przyj­mu­jemy zgło­sze­nia w zakrystii.

4. Ten rok jest Rokiem św. Sta­ni­sława Kostki. Trwa pere­gry­na­cja reli­kwii Świę­tego. Do naszej para­fii reli­kwie przy­będą w sobotę o godz. 16,oo. Reli­kwie prze­nie­siemy  z kościoła św. Kata­rzyny. Ser­decz­nie zapra­szamy na tę uro­czy­stość, zwłasz­cza młodzież.

5. Dziś roz­po­czy­namy Nowennę do Bożego narodzenia.

6. Dziś wolon­ta­riu­sze z Cari­tas sprze­dają cia­steczka. Dochód prze­zna­czają na ele­wa­cję kościoła.

7. “Nie­dziela”.

8. Ofiary: bezim. 100 zł. Ser­deczne “Bóg zapłać”.

9.W ostat­nim cza­sie zmarli: Godzisz Wła­dy­sław, Pań­czyk Alfreda i Rodzik Ali­cja. Pogrzeb śp. Rodzik Ali­cji odbę­dzie się jutro o godz. 11,30. Wieczny odpo­czy­nek racz im dać, Panie.

 

 

 

ks. Andrzej Pikula16.12.2018r. III Niedziela Adwentu “Gaudete”