16.09.2018r. XXIV Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. We wto­rek święto św. Sta­ni­sława Kostki, w czwar­tek śś. mm Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy.
  2. W sobotę o godz. 9,oo zbiórka ministrantów.
  3. W przy­szłą nie­dzielę po Mszy św. o godz. 10,30 spo­tka­nie rodzi­ców dzieci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Komu­nii św.
  4. Spo­tka­nie kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia 23.09. br. po Mszy św. o godz. 17,oo.
  5. Ofiary: ze Szpe­rówki bezim. 1200 zł., z Fram­pol­skiej bezim. 500 zł., bezim. 5 x 100zł., Pie­tru­szyń­ska Maria i Zbi­gniew 200 zł., bezim z Konop­nic­kiej 100 zł. Za ofiary skła­damy ser­deczne “Bóg zapłać. Prace przy kościele trwają pro­simy o ofiary.
  6. Prasa: “Nie­dziela”.
  7. Kalen­da­rze Rol­ni­ków: książ­kowe 30 zł., z wień­cami 6 zł.Katolickiego Radia Zamość 6 zł.
  8. Dziś zbiórka do puszki na KRZ.
  9. Zmarł śp. Albin­gier Krzysz­tof. Pogrzeb jutro o godz. 13,30, Wieczny odpo­czy­nek racz mu dać, Panie.
ks. Andrzej Pikula16.09.2018r. XXIV Niedziela zwykła