16.07.2017r. XV Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

  1. W czwar­tek wsp. św. Cze­sława, w sobotę święto św. Marii Magdaleny.
  2. W przy­szłą nie­dzielę o godz. 10,30 zosta­nie odpra­wiona uro­czy­sta Msza św. za “Pod­kowę” i żoł­nie­rzy “Wyklę­tych” w rocz­nicę wyzwo­le­nia Szcze­brze­szyna Ser­decz­nie zapraszamy.
  3. 28 lipca o godz. 17,oo przy­bę­dzie do naszej para­fii krzyż św. Jana Pawła II. Uro­czy­stość zosta­nie poprze­dzona reko­lek­cjami. Reko­lek­cje roz­poczną się 26 lipca o godz. 17,oo. Szcze­gó­łowy pro­gram zosta­nie podany w przy­szłą niedzielę.
  4. Nie­dziela”.
  5. Ofiary: bezim. 100 zł., bezim. 50 zł. Ofiary prze­zna­czamy na kon­ser­wa­cję zabyt­ków. Ser­deczne “Bóg zapłać” za ofiary.
  6.  W ostat­nim tygo­dniu zmarli: Paw­lak Wła­dy­sława, Kitow­ski Józef i Galas Kry­styna. Wieczny odpo­czy­nek racz im dać, Panie.
ks. Andrzej Pikula16.07.2017r. XV Niedziela zwykła