15.12.2019r. III Niedziela Adwentu

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. W pią­tek o godz. 17,oo roz­po­czy­namy reko­lek­cje adwen­towe. w sobotę pierw­sza Msza św. o godz. 9,oo, następna 10,30 — dla dzieci i mło­dzieży, 12,oo i 17,oo, w nie­dzielę bez zmian. Spo­wiedź pod­czas reko­lek­cji pół godziny przed każdą Mszą św. Spo­wia­damy rów­nież codzien­nie przed każdą Mszą św.
  2. Do naby­cia: “Nie­dziela”, “Miłuj­cie się “, świece adwen­towe, opłatki.
  3. W przy­szłą nie­dzielę o godz. 15,oo na PL. Kościuszki odbę­dzie się opła­tek. Orga­ni­za­to­rzy ser­decz­nie zapraszają.
  4. Poli­cja pro­simy o prze­strze­ga­nie zasad ruchu dro­go­wego, nosze­nie ele­men­tów odbla­sko­wych i zacho­wa­nie ostrożności.
  5. Zmarł ks. Osta­szew­ski Wit. Pogrzeb odbę­dzie się w czwar­tek o godz. 12,30 w kościele św. Kata­rzyny. Wieczny odpo­czy­nek racz mu dać Panie.
ks. Andrzej Pikula15.12.2019r. III Niedziela Adwentu