P1370551-Edit

Niedziela 05.04.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

III Nie­dziela Wielkanocy

  1. Dziś roz­po­czyna się Ogól­no­pol­ski Tydzień Biblijny.
  2. Jutro o godz. 9.oo będzie cele­bro­wana Msza św. w inten­cji kapt. Sta­ni­sława Biziora  i Żoł­nie­rzy Wyklę­tych. w ramach obcho­dów 100 rocz­nicy odzy­ska­nie Nie­pod­le­gło­ści i w 100 rocz­nicę uro­dzin Kpt. Sta­ni­sława Biziora. Wszyst­kich zachę­camy do uczest­nic­twa w tej Mszy św. Po Eucha­ry­stii zostaną zło­żone kwiaty pod pomni­kiem Armii Kra­jo­wej. Ciąg dal­szy pro­gramu nastąpi w Domu Kultury.
  3. Próby przed I Komu­nią świętą w ponie­dzia­łek, środę i pią­tek po Mszy św. o godz. 17.00.
  4. W przy­szłym tygo­dniu zostaną zakoń­czone prace nad kom­plek­so­wym pro­jek­tem prac przy ela­wa­cji i dachu kościoła. Koszt pro­jektu to 8500 zł. plus VAT.
  5. Nie­dziela”.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 05.04.2018 r.