14.10.2018r. XXVIII Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria

  1. W ponie­dzia­łek wsp. św. Teresy od Jezusa, we wto­rek. św. Jadwigi Ślą­skiej, w środę św. Ignacego,w czwar­tek św. Łuka­sza Ewan­ge­li­sty, w sobotę św. Jana Kantego.
  2. Dziś obcho­dzimy XVIII Dzień Papie­ski. Zbiórka do puszki na “Dzieło Nowego Tysiąc­le­cia” — Fun­dusz Sty­pen­dialny dla zdol­nej, ale ubo­giej młodzieży.
  3. Nie­dziela”, kalendarze.
  4. Zbli­żają się uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych i Dnia Zadusz­nego. Na bocz­nych ołta­rzach wyło­żone są kartki wypo­min­kowe. Pro­simy wymie­nić swo­ich zmar­łych i ewen­tu­al­nie napi­sać datę, kiedy powin­ni­śmy pole­cić ich dusze w modli­twie. Warto zaan­ga­żowć dzieci do wypi­sy­wa­nie wypo­mi­nek. Róża­niec za zmar­łych odpra­wiamy w listo­pa­dzie o godz. 16,30.
  5. Ofiary: bezim. 3 x 100 zł., bezim. z Zamoj­skiej 101   200 zł., bezim. 200 zł. Ser­deczne “Bóg zapłać” za ofiary. Zakoń­czy­li­śmy pierw­szy etap prac przy kościele. Mamy do zapła­ce­nie 120 tys. zł. Pro­simy o ofiary.
  6. Za tydzień wybory samo­rzą­dowe. Zachę­camy do udziału w wybo­rach i gło­so­wa­nia na ludzi kie­ru­ją­cych w życiu Ewangelią.
ks. Andrzej Pikula14.10.2018r. XXVIII Niedziela zwykła