14.04.2019r. Niedziela Palmowa

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. Tri­duum Pas­chlane: Wielki Czwar­tek o godz. 17,oo, Wielki Pią­tek o godz. 16,oo Droga Krzy­żowa wokół Placu Kościuszki a następ­nie ciąg dal­szy w kościele. Wielka Sobota godz. 18,oo.
  2. Poświę­ce­nie pokar­mów w kościele o godz. 9,oo, 10,oo, 11,00 i 12,oo, w tere­nie od godz. 9,oo. Pro­simy o dary dla biednych.
  3. Rezu­rek­cja o godz. 6,oo, następne Msze św. o godz. 10,30, 12,oo i 17,oo. Nie ma Mszy św. o godz. 9,oo. W ponie­dzia­łek Wiel­ka­nocny Msze św. jak w niedzielę.
  4. Zbiórka mini­stran­tów w środę po Mszy św. wieczorowej.
  5. Są do naby­cia: “Nie­dziela” i paschaliki.
  6. Ser­decz­nie dzię­ku­jemy nauczy­cie­lom, wycho­waw­com i rodzi­com z Dyrek­cjami na czele za pomoc w zor­ga­ni­zo­wa­niu rekolekcji.
  7. Dzię­ku­jemy Szkole Pod­sta­wo­wej nr 1 za ogromną palmę  na Uro­czy­stość Nie­dzieli Palmowej.
ks. Andrzej Pikula14.04.2019r. Niedziela Palmowa