P1370551-Edit

Niedziela 14.01.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

II Nie­dziela Zwykła

 1. W łącz­no­ści z Ojcem Świę­tym Fran­cisz­kiem i całym Kościo­łem kato­lic­kim prze­ży­wamy dziś 104. Świa­towy Dzień Migranta i Uchodźcy. Zgod­nie z zachętą księży bisku­pów o godz. 9.00 będziemy cele­bro­wać Mszę świętą z for­mu­la­rza „Msza za uchodź­ców i wygnańców”.
 2. W środę Kościół w Pol­sce obcho­dzi Dzień Judaizmu.
 3. W czwar­tek roz­po­czyna się Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrześcijan.
 4. W pią­tek przy­pada dzień imie­nin Biskupa Pomoc­ni­czego Mariu­sza Leszczyńskiego.
 5. Spo­tka­nie for­ma­cyjne dla rodzi­ców dzieci komu­nij­nych — grupa B w ponie­dzia­łek o godz. 17.30 w salce przy ul. Zamojskiej.
 6. W przy­szłą nie­dzielę po Mszy św. o godz. 10.30 spo­tka­nie ogólne dla rodzi­ców dzieci komu­nij­nych w salce przy ul. Zamoj­skiej. Spo­tka­nie będzie doty­czyło mię­dzy innymi kwe­stii zdjęć na I Komunii.
 7. W przy­szłą nie­dzielę i ponie­dzia­łek przy­pada Dzień Babci i Dziadka. Z tej oka­zji zapra­szamy na aka­de­mię w nie­dzielę na godz. 10.30 przy­go­to­waną przez uczniów Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 1.
 8. Spo­tka­nie kan­dy­da­tów na mini­stran­tów w sobotę 20 stycz­nia o godz. 10.00.
 9. Frag­menty Słowa Biskupa Die­ce­zjal­nego Mariana Rojka o kate­che­zach: „Prze­ży­wany Jubi­le­usz 25-lecia powsta­nia naszego Kościoła Die­ce­zjal­nego wzywa nas do wdzięcz­no­ści Bogu za wszel­kie dary i łaski, jakie stały się naszym udzia­łem na prze­strzeni ostat­niego ćwierć­wie­cza, ale jed­no­cze­śnie sta­wia przed nami ważne zada­nie tro­ski o skarb wiary, zło­żony w nasze serca pod­czas Sakra­mentu Chrztu Świę­tego. (…) Odpo­wia­da­jąc na te wezwa­nia, a jed­no­cze­śnie reali­zu­jąc jedno z zale­ceń Pro­gramu Dusz­pa­ster­skiego (…)uzna­łem, że wska­zane i bar­dzo poży­teczne będzie pod­ję­cie dzieła krót­kich kate­chez, pre­zen­to­wa­nych (…) w naszych kościo­łach i kapli­cach w każdą nie­dzielę przed roz­po­czę­ciem Mszy świę­tych”. Odpo­wia­da­jąc na to wezwa­nie w naszej świą­tyni gło­szone będą te kate­chezy w każdą nie­dzielę przed Mszą świętą o godz. 12.00. Całość słowa Księ­dza Biskupa Mariana znaj­duje się na naszej stro­nie internetowej.
 10. Nie­dziela”.
 11. Kolęda: w ponie­dzia­łek od 15.30 ul. Par­ty­zan­tów i boczne po stro­nie Komi­sa­riatu Poli­cji, we wto­rek od 15.30 ul. Par­ty­zan­tów i boczne po stro­nie remizy Straży Pożarnej.
 12. Ofiary: Powiat Zamoj­ski 10 tys. zł., bezim. 9 x 100 zł.,Tomaszewska Danuta 50 zł., Godzisz Maria 200 zł. Za wszyst­kie ofiary skła­damy ser­deczne “Bóg zapłać”. Prze­zna­czamy je na ołtarz.
 13. Zmarł śp. Rodzik Sta­ni­sław. Wieczny odpo­czy­nek racz mu dać, Panie.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 14.01.2018 r.