13.10.2019r. XXVIII Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. Dziś obcho­dzimy Dzień Papie­ski. Zbiórka do puszki na “Dzieło Nowego Tysiąc­le­cia” — żywy pomnik pon­ty­fi­katu św. Jana Pawła II.
  2. We wto­rek wsp. św. Teresy od Jezusa, w środę św. Jadwigi, w czwar­tek św. Igna­cego Antio­cheń­skiego, w pią­tek św. Łuka­sza Ewangelisty.
  3. Jutro, Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej Pamię­tajmy o nauczy­cie­lach, wycho­waw­cach i katechetach.
  4. W przy­szłą nie­dzielę o godz. 16,oo w kościele św. Kata­rzyny zosta­nie odpra­wiona Msza św. pod prze­wod­nic­twem J.E. Ks. Bpa Jana Śru­twy ku czci dra Klu­kow­skiego. Po Mszy św. w Domu Kul­tury odbę­dzie się spo­tka­nie z Księ­dzem Bisku­pem pod­czas któ­rego Eks­ce­len­cja będzie pod­pi­sywć swoją książkę pt. “Bez Boga — ani do proga”, poświę­coną Zyg­mun­towi Klukowskiemu.erdecznie zapra­szamy na to spotkanie.
  5. Za dawa tygo­dnie har­cerki będą sprze­da­wały cia­steczka. Dochód prze­zna­czony jest na obóz harcerski.
  6. Nie­dziela.
  7. Ofiary: bezim. 200 zł., bezim. z ul. Zamoj­skiej 100 zł. Ser­deczne “Bóg zapłać” za ofiary.
  8. Na bocz­nych ołta­rzach są wyło­żone kartki wypo­min­kowe. Pro­simy wpi­sać imina zmar­łych i datę kiedy wspo­mnieć wymie­nio­nych zmar­łych w różańcu.
  9. Zmarła śp. Pietrz­niak Elż­bieta. Pogrzeb dziś o godz. 13,30. Wieczny odpo­czy­nek racz jej dać, Panie.
ks. Andrzej Pikula13.10.2019r. XXVIII Niedziela zwykła