P1370551-Edit

Niedziela 13.08.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XIX Nie­dziela zwykła

  1. Dziś o godz. 17.oo Msza św.  z modli­twą o uzdro­wie­nie i Nabo­żeń­stwo Fatim­skie. Przyj­mu­jemy inten­cje na Mszę św. zbio­rową. Jutro wsp. św. Mak­sy­mi­liana Kol­bego, we wto­rek Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP — Msze św. o godz. 9.00, 10.30, 12.00 i 17.00. Poświę­ce­nie ziół i kwia­tów na każ­dej Mszy św., w czwar­tek wsp. św. Jacka.
  2. Dziś zbiórka do puszki na poszko­do­wa­nych przez ostat­nie burze i nawałnice.
  3. Od wrze­śnia w każdą II nie­dzielę mie­siąca o godz. 12.oo odpra­wiamy Mszę św. pod­czas któ­rej będzie udzie­lany sakra­ment Chrztu. Msza św. będzie odpra­wiana w inten­cji nowo­ochrz­czo­nych. Kto zechce sko­rzy­stać z tej moż­li­wo­ści to ser­decz­nie zachę­camy. Chrzty będą udzie­lane rów­nież poza tą Mszą św. jak dotychczas.
  4. Nie­dziela”.
  5. W ostat­nim cza­sie zmarli: Jonko Sta­ni­sława, Trusz Marian i Michal­ska Zofia. Wieczny odpo­czy­nek racz im dać, Panie.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 13.08.2017 r.