ogloszenia 7

Niedziela 13.05.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

Wnie­bo­wstą­pie­nie Pańskie

  1. Jutro święto św. Macieja Apo­stoła, w środę św. Andrzeja Boboli.
  2. Dziś o godz. 10.30 Pierw­sza Komu­nia święta. Od jutra roz­po­czyna się tzw. Biały Tydzień i będzie trwał do czwartku włącz­nie. W sobotę zaś dzieci komu­nijne wyjadę na piel­grzymkę do Radecznicy.
  3. Spo­tka­nie przed Komu­nią rocz­ni­cową w pią­tek po nabo­żeń­stwie majowym.
  4. W przy­szłą sobotę — w Wigi­lię Uro­czy­sto­ści Zesła­nia Ducha Świę­tego nabo­żeń­stwo uwiel­bie­nia z modli­tew­nym czu­wa­niem. Będzie to także spo­tka­nie for­ma­cyjne dla mło­dzieży przy­go­to­wu­ją­cej się do bierzmowania.
  5. Roz­po­czę­li­śmy prace przy ele­wa­cji kościoła. Jeste­śmy na eta­pie arche­olo­gicz­nym. Pro­simy o ofiary na ten cel. Chciał­bym by nasza świą­ty­nia wyglą­dała wspa­niale. W 2020 roku będziemy obcho­dziłi 400-lecie ist­nie­nia naszej świątyni.
  6. Nie­dziela”.
  7. Ofiary: bezim. 100 zł., trzy fio­le­towe ornaty od rodzi­ców dzieci komunijnych.
  8. Odpra­wiamy Majówki codzien­nie po Mszy św. o godz. 17,oo. Zachę­camy do uczest­nic­twa w tych nabożeństwach.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 13.05.2018 r.