P1370551-Edit

Niedziela 12.11.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XXXII Nie­dziela zwykła

  1. W ponie­dzia­łek wsp. św. Bene­dykta, Jana, Mate­usza, Iza­aka i Krystyna,w pią­tek św. Elż­biety Węgier­skiej, w sobotę Rocz­nica poświę­ce­nia kościoła kate­dral­nego w Zamościu.
  2. Dziś Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym. Zbiórka ofiar do puszki na “Pomoc Kościo­łowi w Potrzebie”.
  3. Spo­tka­nie for­ma­cyjne dla rodzi­ców dzieci komu­nij­nych — grupa A — jutro, tj. w ponie­dzia­łek o godz. 17.30 w salce przy ul. Zamoj­skiej 20. Pro­simy zabrać ze sobą Pismo Święte.
  4. Zbiórka mini­stran­tów młod­szych w pią­tek. Począ­tek — Msza św. o godz. 17.00.
  5. Ser­decz­nie zapra­szamy na Kurs Nowe Życie orga­ni­zo­wany przez Wspól­notę Gali­lea. Ter­min: 24 — 26 listo­pada 2017 r. Kurs odbę­dzie się w Toma­szo­wie Lubel­skim. Szcze­góły na pla­ka­cie i stro­nie internetowej.
  6. W przy­szłą nie­dzielę o godz. 10.30 odbę­dzie się apel z oka­zji Święta Nie­pod­le­gło­ści w wyko­na­niu uczniów SP 1. Ser­decz­nie zapraszamy.
  7. Nie­dziela”, Kalen­da­rze Kato­lic­kiego Radia Zamość.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 12.11.2017 r.