12.05.2019 Niedziela Dobrego Pasterza.

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. We wto­rek święto św. Macieja Apo­stoła, w czwar­tek św. Andrzeja Boboli.
  2. Jutro Nabo­żeń­stwo Fatim­skie o godz. 17,oo.
  3. Próby dzieci przed Komu­nią Rocz­ni­cową we wto­rek, środę i czwar­tek, po Mszy św. wie­czo­ro­wej. Spo­wiedź dzieci i ich rodzin w pią­tek od godz. 16,15.
  4. W przy­szłą nie­dzielę po Mszy św. wie­czo­ro­wej o godz. 17,oo spo­tka­nie mło­dzieży przed bierzmowaniem.
  5. Wywóz śmieci podro­żał. Tona kosz­tuje 490 zł. W związku z tym zużyte zni­cze i śmieci z grobu każdy zabiera do domu i nie wysy­puje na śmiet­nik cmen­tarny. Śmieci powstałe przy oka­zji pogrzebu ma obo­wią­zek zabrać rodzina lub ci, któ­rzy przy­nie­śli wieńce, zni­cze  lub kwiaty. Nie wolno spa­lać śmieci przy cmen­ta­rzu. Zachę­camy do zama­wia­nia Mszy św. w inten­cji zmar­łego zamiast kupo­wa­nia zni­czy, kwia­tówi wieńców.
ks. Andrzej Pikula12.05.2019 Niedziela Dobrego Pasterza.