12.01.2020r. Chrzest Pański

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. Dziś koń­czymy okres Bożego Naro­dze­nia. Kolędy śpie­wamy do 2 lutego.
  2. W pią­tek obcho­dzimy w Pol­sce Dzień Judaizmu.
  3. Od soboty roz­po­czyna się Tydzień Modli­twy o Jed­ność Chrześcijan.
  4. Zakoń­czy­li­śmy kolędę. Ser­decz­nie dzię­ku­jemy za miłe przy­ję­cie i ofiary.
  5. Zatrud­nimy orga­ni­stę przy­naj­mniej na nie­dziele i święta
  6. Nie­dziela”.
ks. Andrzej Pikula12.01.2020r. Chrzest Pański