11.11.2018r. XXXII Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. Jutro wsp. św. Joza­fat, we wto­rek św. Bene­dykta, Jana, Mate­usza, Iza­aka i Kry­styna, w sobotę św. Elż­biety Węgierskiej.
  2. Dzię­ku­jemy Poli­cji za sprawne uje­cie zło­dziei mie­dzia­nych rynien przy kościele. Życzymy suk­ce­sów w trud­nej pracy a przed wszyst­kim zdrowia.
  3. Dziś zbiórka na “Pomoc Kościo­łowi w Potrzebie”.
  4. Nie­dziela”. Zachę­camy do naby­cia tego egzem­pla­rza. Są wspa­niałe arty­kuły w związku ze 100-leciem nie­pod­le­gło­ści.. Ofiary: bezim. ze Szkol­nej 100 zł., bezim 2 x 100 zł. kwe­sty na cmen­ta­rzu 1627 zł. Za wszyst­kie ofiary skła­damy ser­deczne “Bóg zapłać”.
  5. Spo­tka­nie rodzi­ców dzieci od Pierw­szej Komu­nii św. w przy­szłą nie­dzielę po Mszy św. o godz. 10,30.
  6. W przy­szłą nie­dzielę o godz. 17,oo spo­tka­nie mło­dzieży przed bierzmowaniem.
  7. W ostat­nim cza­sie zmarli: Lip­ski Sewe­ryn i Sidor Adela. Wieczny odpo­czy­nek racz im dać, Panie.
ks. Andrzej Pikula11.11.2018r. XXXII Niedziela zwykła