P1370551-Edit

Niedziela 11.03.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

IV Nie­dziela Wiel­kiego Postu

 1. W Wiel­kim Poście odpra­wiamy nabo­żeń­stwa pasyjne: Drogę Krzy­żową w pią­tek o godz. 15.30 dla dzieci i o 16.30 dla doro­słych, Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym w nie­dzielę o godz. 16.30. Zapra­szamy do udziału w tych nabożeństwach.
 2. Za tydzień V Nie­dziela Wiel­kiego Postu, zwana daw­niej I Nie­dzielą Męki Pań­skiej, bądź też czarną — zostaną zasło­nięte krzyże.
 3. Dziś na Mszy św. o godz. 10.30 poświę­ce­nie i roz­da­nie ksią­że­czek do nabo­żeń­stwa dla dzieci komunijnych.
 4. Dziś nasze har­cerki  po Mszy św. o godz. 9.00, 10.30 i 12.00 przed kościo­łem sprze­dają ciastka. Dochód prze­zna­czony jest na potrzeby zastępu.
 5. Jutro o godz. 17.30 w salce przy ul. Zamoj­skiej spo­tka­nie for­ma­cyjne dla rodzi­ców dzieci komu­nij­nych — grupa A i B.
 6. Spo­tka­nie Legionu Maryi we worek o godz. 17.30.
 7. Spo­tka­nie Gali­lei w pią­tek po Mszy św. o godz. 17.00.
 8. Zbiórka mini­stran­tów i kan­dy­da­tów w sobotę o godz. 10.00.
 9. Kate­chezy przed­mał­żeń­skie w naszej para­fii odbędą się 13 i 20 marca — tj. w drugi i trzeci wto­rek mie­siąca, o godz. 17.30 w salce przy ul. Zamojskiej.
 10. Dyrek­cja Przed­szkola Samo­rzą­do­wego w Szcze­brze­szy­nie infor­muję, że roz­po­częły się zapisy dzieci do przed­szkola i potrwają do 21 marca.
 11. Za tydzień puszka na Kato­lic­kie Radio Zamość.
 12. Nie­dziela”., Baranki, Paschaliki
 13. W ostat­nim cza­sie zmarli: Zwo­lak Maria i Pań­czyk Zbi­gniew — pogrzeb dziś o godz. 13,oo. Wieczny odpo­czy­nek racz im dać, Panie.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 11.03.2018 r.