10.12.2017r. II Niedziela Adwentu

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. W środę wsp. św. Łucji, w czwar­tek św. Jana od Krzyża.
  2. Dziś Dzień Modlitw w inten­cjach Kościoła na Wscho­dzie. Zbiórka do puszki na “Fun­dusz Pomocy Kościo­łowi na Wschodzie.
  3. Spo­tka­nie for­ma­cyjne dla rodzi­ców komu­nij­nych grupa A odbę­dzie się w ponie­dzia­łek o godz. 17,30. Spo­tka­nie wszyst­kich mini­stran­tów w pią­tek o godz. 17,oo. Nabo­żeń­stwo Uwiel­bie­nia w sobotę po Mszy św. o godz. 17,oo.
  4. Są do naby­cia: “Nie­dziela”, “Miłuj­cie się” po 5 zł., świece adwen­towe po 6 zł, opłatki jeśli do kogoś nie dotarli Radni. Ofiary prze­zna­czamy na kon­ser­wa­cje ołtarza.
ks. Andrzej Pikula10.12.2017r. II Niedziela Adwentu