P1370551-Edit

Niedziela 10.09.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XXIII Nie­dziela zwykła

  1. Dziś o godz. 12.00 na pl. Kościuszki Msza święta na roz­po­czę­cie Doży­nek. Nie będzie w tym cza­sie Mszy świę­tej w kościele.
  2. W środę wsp św. Jana Chry­zo­stoma bp, dra Kła, w czwar­tek święto Pod­wyż­sze­nia Krzyż świę­tego. Msze święte o godz. 7.00 i 17.00. Zadbajmy o krzyże przy­drożne, w pią­tek Matki Bożej Bole­snej, w sobotę św. Męczen­ni­ków Kor­ne­liu­sza i Cypriana.
  3. Roz­po­czy­namy zapisy dzieci, które będą przy­go­to­wy­wały się do przy­ję­cia I Komu­nii świę­tej w naszej para­fii. Dekla­ra­cje przy­go­to­wa­nia, na któ­rych można zgło­sić swoje dziecko znaj­dują się w zakry­stii. W tym roku oprócz przy­go­to­wa­nia dzieci, także rodzice będą mieli swoje spo­tka­nia formacyjno-ewangelizacyjne w małych gru­pach. I Komu­nia święta w naszej para­fii będzie 13 maja 2018 r. o godz. 10.30
  4. Zbiórka wszyst­kich mini­stran­tów w pią­tek po Mszy świę­tej o godz. 17.00.
  5. Ser­decz­nie zapra­szamy na codzienną Mszę świętą. Od bie­żą­cego mie­siąca na Mszy świę­tej o godz. 17.00 każ­dego dnia jest krót­kie kazanie.
  6. Nie­dziela”
  7. Ofiary: bezim. 2x50, bezim 100 zł.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 10.09.2017 r.