P1370551-Edit

Niedziela 10.06.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

X Nie­dziela zwykła

  1. We wto­rek, 12 czerwca , 19 rocz­nica pobytu św. Jana Pawła II w Zamo­ściu. W kate­drze zamojskiej-IV Die­ce­zjalny Dzień osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Msza św. o godz. 10.oo.
  2. W ponie­dzia­łek wsp. św.Barnaby Apo­stoła, we wto­rek bło­go­sła­wio­nych ks. Zyg­munta Pisar­skiego i Sta­ni­sława Sta­ro­wiej­skiego, w środę św. Anto­niego z Padwy, w czwar­tek bł. Michała Kozala.
  3. Zbiórka kan­dy­da­tów na mini­stran­tów i mini­stran­tów młod­szych w sobotę o godz. 10.00.
  4. W przy­szłą nie­dzielę o po Mszy św. godz. 17.oo odbę­dzie się kate­cheza przed bierzmowaniem.
  5. Nie­dziela”.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 10.06.2018 r.