P1370551-Edit

Niedziela 01.10.2017r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XXVI Nie­dziela zwykła

 1. W ponie­dzia­łek wsp. św. Anio­łów — suma odpu­stowa o godz. 17,oo, w środę św. Fran­ciszka, w czwar­tek św. Fau­styny Kowal­skiej, w sobotę NMP Różań­co­wej. Wyjazd do Łukawca w sobotę na modli­twy “Róża­niec do Gra­nic”. W naszym kościele o godz. 16.00 roz­pocz­niemy Ado­ra­cję Naj­święt­szego Sakra­mentu, w któ­rej włą­czymy się w modli­twę różań­cową w ramach akcji “Róża­niec do Granic”.
 2. Dziś po Mszy św. o godz. 10.30 zmiana tajem­nic różańcowych.
 3. Róża­niec w kościele odpra­wiamy codzien­nie o godz. 16.30. Dzieci będą otrzy­my­wać obrazki do nakle­ja­nia. Przy­po­mi­namy, że za odmó­wie­nie czę­ści Różańca zyskuje się odpust zupełny, ile­kroć Róża­niec odma­wia się w kościele, w kaplicy publicz­nej, w rodzi­nie, spo­łecz­no­ści zakon­nej, czy innej wspól­no­cie zebra­nej dla reali­za­cji wznio­słych celów. Warunki, które należy speł­nić to: wyzby­cie się wszel­kiego przy­wią­za­nia do grze­chu, nawet lek­kiego, spo­wiedź i Komu­nia św., modli­twa w inten­cjach Ojca Świę­tego. Odpust zyskuje się raz na dzień. Jedna spo­wiedź wystar­cza do uzy­ska­nia odpu­stów przez wiele dni. Komu­nia św. i modli­twa w inten­cjach Ojca Świę­tego konieczna jest w każ­dym dniu, w któ­rym odma­wia się Róża­niec z roz­wa­ża­niem poszcze­gól­nych tajemnic.
 4. W tym tygo­dniu przy­pada I Czwar­tek, I Pią­tek i I Sobota mie­siąca. Spo­wiedź codzien­nie kwa­drans przed Mszą św. i w pią­tek od godziny 16,oo. Wie­czer­nik Maryjny w sobotę od godz. 16,30.
 5. Dziś zbiórka do puszki na Caritas.
 6. W przy­szłą nie­dzielę XVII Dzień Papie­ski. Zbiórka do puszki na Fun­dusz Sty­pen­dialny “Dzieło Nowego Tysiąc­le­cia”. Aka­de­mia papie­ska odbę­dzie się nato­miast w nie­dzielę 15 paź­dzier­nika o godz. 10.30.
 7. W sobotę o godz. 17.00 poświę­ce­nie różań­ców dla dzieci przy­go­to­wu­ją­cych się do przy­ję­cia I Komu­nii świę­tej. Rodzice sami zaku­pują dzie­ciom różance — zachę­camy by były one drew­niane na sznurku — takie są naj­bar­dziej wytrzy­małe, a jed­no­cze­śnie skromne. Po Mszy św. spo­tka­nie dla rodzi­ców dzieci komu­nij­nych w salce domu para­fial­nego przy ul. Zamojskiej.
 8. Nie­dziela”.
 9. W przy­szłą nie­dzielę o godz. 17,oo zosta­nie odpra­wiona Msza św. z modli­twą o uzdro­wie­nie. Przyj­mu­jemy inten­cje na Mszę św. zbiorową.
 10. Na bocz­nych ołta­rzach są wyło­żone kartki wypo­min­kowe. Pro­simy napi­sać imiona zmar­łych, któ­rych mamy pole­cić w modli­twie. Można podać datę kiedy mamy pole­cić modli­twom wymie­nio­nych zmar­łych. Warto zaan­ga­żo­wać dzieci i mło­dzież do wypi­sy­wa­nia kar­tek wypominkowych.
 11. W ostat­nim cza­sie zmarli: Hasiec Teresa i Kościk Zofia. Wieczny odpo­czy­nek racz im dać, Panie.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 01.10.2017r.