1.03.2020r. I Niedziela Wielkiego Postu

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. W środę święto św. Kazimierza.
  2. Dziś Naro­dowy Dzień Pamięci Żoł­nie­rzy Wyklętych.
  3. W tym tygo­dniu przy­pada I Czwar­tek, Pią­tek i Sobota mie­siąca. Spo­wiedź codzien­nie kwa­drans przed Mszą św. i w pią­tek od godz. 15,30 i pod­czas Drogi Krzyżowej.
  4. W Wiel­kim Poście odpra­wiamy nabo­żeń­stwa pasyjne: w pią­tek o godz. 16,oo Droga Krzy­żowa, w nie­dzielę o 16,30 Gorz­kie Żale.
  5. W przy­szłą nie­dzielę o godz. 10,30 dzieci klas III otrzy­mają ksią­żeczki przed I Komu­nią św.
  6. Nie­dziela”.
  7. Za tydzień przy­pada nie­dziela ad gen­tes — Dzień Modli­twy, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rzami. Puszka na “Naro­dowy Fun­dusz Misyjny”
  8. W ostat­nim tygo­dniu zmarła śp. Kamiń­ska Nata­lia. Wieczny odpo­czy­nek raczjej dać, Panie.
ks. Andrzej Pikula1.03.2020r. I Niedziela Wielkiego Postu